Nyheter

Pressmeddelande: Hur fulla är unga vuxna i Stockholms nattliv?

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2014-02-10

STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) har under våren 2013 genomfört promillemätningar för att skatta berusningsnivåerna hos unga vuxna som rör sig ute i Stockholm citys nöjesliv. Resultaten visar att den genomsnittliga berusningsnivån (0,74 promille) är strax över normalvärdena för salongsberusning och med små skillnader mellan krog-/utomhusmiljö. Drygt en av fyra hade en promillehalt över 1. Vidare framkom att Stockholms unga inte tycks berusa sig mer än i andra europeiska länder men att förekomst av att dricka innan man går ut är relativt hög..

Sedan 2008 har STAD genomfört promillestudier i samband med de studentfester som mestadels äger rum i city under månaderna mars-maj. För att kunna sätta dessa resultat i ett jämförande perspektiv har man nu gjort en motsvarande undersökning i nöjesrelaterade områden i Stockholm city under vanliga helgnätter.

- Denna typ av forskning ger en mycket viktig kunskap för att fortsatt kunna bedriva ett väl underbyggt våldsförebyggande arbete, säger Daniel Müller, projektledare på STAD som även ansvarar för promillestudierna bland gymnasiestudenterna.

Berusningsnivåer

Promillehalt är inte detsamma som berusningsnivå då det finns individuella i alkoholtolerans beroende av en mängd faktorer såsom kön, kroppsstorlek, tidigare alkoholvana m.m. En hög genomsnittlig promillehalt i en grupp talar dock för att fler är berusade än i en grupp med en lägre promille halt.

I undersökningen ingick totalt 795 personer i åldern 18-30 år. Samtliga deltog på helt frivillig basis och valdes ut slumpmässigt genom att de tillfrågades när de passerade den utvalda undersökningsplatsen. Resultaten visar en genomsnittlig promillehalt på 0,74, något högre för män än för kvinnor och att 27 % av deltagarna hade en promille på över ett.

Ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Norrmalm (Stureplansområdet) och Södermalm (Medborgaplatsområdet) kunde uppvisas även om tendensen var att man hade något högre promillehalter på Södermalm (0,78 jämfört med 0,71).

En något högre promille uppmättes inne på krogarna än utomhus, framför allt bland män (0,85 jämfört med 0,71) vilket tyder på att männen dricker mer alkohol inne på krogen då denna skillnad inte existerade mellan inomhus- och utomhusmiljö för kvinnorna. Detta resonemang styrks av det faktum att av de deltagare som endast druckit på krogen (ej förfestat) hade männen en betydligt högre promillehalt än kvinnorna (0,75 jämfört med 0,55).

Förfestande påverkar mycket

Ett tydligt faktum är att promillehalterna är betydligt högre i snitt bland de som har förfestat innan de går ut (0,81 jämfört med 0,67). Detta visar att berusningsrelaterad problematik på stan, t.ex. våldsbrott, endast delvis är kopplad till konsumtion av alkohol som är inköpt på krogen.

- Det är givetvis oerhört viktigt att tillämpa en ansvarsfull alkoholservering på krogarna, men resultaten visar att berusningsnivåerna inte sällan påverkas av alkohol som dricks innan man kommer in på krogen, säger Daniel Müller.

- Detta utgör en svårighet för krogarna då denna alkohol ofta dricks strax innan man går ut och därför inte hunnit påverka gästens berusningsbeteende när de går in på krogen. Effekten av förfestandet kan därför komma först inne på krogen, fortsätter Müller.

Jämförelse med andra studier

Vid en jämförelse med de promillehalter vi fick under studentfesterna under samma tidsperiod 2013 konstateras att man har en något högra promillehalt under helgnätter än på studentskivorna (0,74 jämfört med 0,63). Detta kan ha flera orsaker, inte minst att krogarna som arrangerar studentfester bedriver ett bra förebyggande arbete samt att den polisiära tillsynen och närvaron är större. Dock betyder det inte nödvändigtvis att berusningsnivån är högre på helgerna i city då de unga studenterna sannolikt har en lägre toleransnivå av alkohol.

Ur ett internationellt perspektiv var resultaten likvärdiga med vad man funnit i några andra europeiska länder (Spanien, Slovenien, Holland) men betydligt lägre än i Storbritannien. Betydligt högre promillehalt uppmättes också i en studie av ett dansevent på en färja i Östersjön jämfört med våra värden på stan (1,0 jämfört med 0,74). Sannolikt inverkar här den lägre prisnivån samt att alkoholserveringen på dessa färjor inte är tillräckligt ansvarsfull.

Läs den fullständiga rapporten här: PDF icon STAD-rapport-56-2014.pdf

För mer information:

Daniel Müller, projektledare
STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem), Stockholms läns landsting
mejl: daniel.muller@sll.se
Tfn 070-48 48 309

Mats Ramstedt, chef på STAD
Tfn 070-00 11 219

Erica Sundin, projektmedarbetare
Tfn 073-90 19 430