Nyheter

STAD har erhållit ANDT-medel från Folkhälsomyndigheten för två nya projekt!

STAD har för 2016 erhållit medel från Folkhälsomyndigheten för utveckling inom ANDT för två nya projekt, Alkohol, droger och sexuell hälsa – Utveckling av lokalt förebyggande arbete på ungdomsmottagningar och Implementering av Logic Model för ett lokalt ANDT-förebyggande arbete.

Syftet med projektet kring förebyggande arbete inom området Alkohol, droger och sexuell hälsa är att under 2016 skapa ett samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholm. Forskning har visat att alkoholkonsumtion bland ungdomar/unga vuxna som besöker ungdomsmottagningar är högre jämfört med normalpopulationen och att det finns samband mellan riskbruk av alkohol och utsatthet för olika typer av våld och sexuellt risktagande. Att unga vuxna även är svåra att nå med preventiva insatser gör ungdomsmottagningarna till en möjlig arena för prevention. Syftet med projektet är också att kartlägga behov och riskgrupper med det långsiktiga målet att i samarbete med ungdomsmottagningar utveckla ett systematiskt förebyggande arbete med alkohol, droger och sexuell hälsa i fokus.

Det andra projektet bedrivs i samarbete med den amerikanske alkoholforskaren Harold Holder. Holder har utvecklat ett systematiskt och strategiskt arbetssätt för att bedriva ett lokalt förebyggande ANDT-arbete – Logic Model. Modellen tillämpas genom att användare utgår ifrån ett specifikt problem inom ANDT-området och tydliggör dess orsaker varpå insatser riktas mot hela orsakskedjan för att åtgärda problemet. Syftet med projektet är att implementera arbetssättet enligt Holders Logic Model i svenska kommuner för att möjliggöra ett ANDT-förebyggande arbete i lokalsamhället, samt att studera genomförande och effekter av arbetssättet. Övriga samarbetspartners i projektet är nyckelaktörer såsom polis, socialtjänst, och politiker.