Prevention i skolan (PS)

Utvärdering av Prevention i Skolan (PS) för år 4-9

Inom FoU-enheten i Stockholms stad utvecklades 2005-2007 PS – Prevention i Skolan för år 4-9 – ett forskningsbaserat, preventivt flerkomponentsprogram, som syftar till att förebygga framför allt dåligt skol- och klassrumsklimat, men även mobbning, skolk och berusningsdrickande bland skolungdom år 4-9. PDF icon Klicka här för en mer utförlig beskrivning av programmet.

Utvärderingar i USA och Norge av liknande flerkomponentsprogram har visat på goda effekter på skol- och klassrumsklimat, men man vet inte hur program som PS fungerar i ett svenskt sammanhang. Mot denna bakgrund anläggs under 2009-2012 en randomiserad studie med det primära syftet att undersöka om PS har de effekter som man avsett. 23 skolor i Stockholm och Uppsala län medverkar i studien, som finansieras av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP), Socialstyrelsen. Monica Hammarberg är projektledare för implementeringen av programmet inom ramen för studien. Resultat kan väntas under våren 2013.

Rekryteringen av skolor i Stockholms län avslutades under våren 2010.

För frågor om studien, kontakta Johanna Gripenberg, forskargruppsledare.