Ungdomsstudien

Effektstudie av preventionsprogram för föräldrar till riskungdomar

Studien genomförs i samverkan mellan Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, STAD vid Centrum för psykiatriforskning inom Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. 

Avsikten med studien är att utvärdera två förebyggande program som vänder sig till föräldrar till ungdomar 12-18 år som har riskbeteende kring alkohol och droger, men även annat normbrytande beteende. Programmen tar fasta på risk- och skyddsfaktorer och syftar till att bygga upp och stärka de skyddsfaktorer som redan finns i familjen. Programmen är Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år (uKomet) och FöräldraStegen (FS).

Genomförande

Studien har anlagts med en randomiserad kontrollerad design (RCT) med syftet att mäta effekter av föräldrastödsprogrammen. Föräldrar som är intresserade av att medverka anmäler sig och blir sedan lottade (randomiseras) till en av tre betingelser; en grupp får genomgå uKomet, en annan grupp får genomgå FS och en tredje hamnar på väntelista i sex månader (kontrollgrupp). Medverkan innebär, förutom att föräldrarna genomgår föräldrastödsprogram, att föräldrar och deras ungdom besvarar enkäter vid högst tre tillfällen under ett år. Effekterna kommer att mätas dels i skillnader mellan kontrollgrupp och de som blivit lottade till föräldrastödsprogram, dels i skillnader mellan de båda programmen. Sammanlagt behövs föräldrar till ca 250 ungdomar inkluderas i studien för att man med säkerhet ska kunna uttala sig om effekterna. Tre mätningar kommer att genomföras: en baslinjemätning innan intervention1 och två uppföljningar, sex och tolv månader efter intervention.

Studien beräknas fortgå under sex terminer. Föräldragrupper startades hösten 2008, våren och hösten 2009 samt våren 2010. Mätning av baslinje sker i vid det första tillfället för föräldragruppsstart, därefter sker två uppföljningar efter sex och tolv månader. I kontrollgruppen genomförs endast baslinjemätning och sexmånadersuppföljning.


Finansiärer: Mobilisering mot narkotika, Alkoholkommittén, IMS (Institutet för Metodutveckling i Socialt arbete) vid Socialstyrelsen, Stockholms stad samt FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap).

Vid frågor, kontakta Johanna Gripenberg, forskargruppsledare.