Primärvård

Sedan mitten av nittiotalet har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med som mest 20 procent. De viktigaste instrumenten för att reglera konsumtionen – pris och tillgänglighet – har försvagats. Sambandet mellan olika sjukdomar och en överkonsumtion (riskbruk) av alkohol är väl dokumenterat. Socialstyrelsen anger att 20 procent av den samlade sjukdomsbördan beror på våra levnadsvanor, alkoholen är en av dem.

Vad kan då primärvården göra? Samstämmig forskning (SBU, Socialstyrelsen, missbruksutredningen) visar att ett kort samtal kombinerat med screening av alkoholvanor ger mycket goda resultat: en av tio som får frågan om sina alkoholvanor förändrar dessa i en positiv riktning!

Studier visar att det kan upplevas som svårt att ta upp frågan om alkohol med patienter. STAD (STockholm förebygger Alkohol och Drogproblem), har i uppdrag från HSN-f (beställarenheten) att sprida kunskap om och utbilda vård- och hälsocentralerna i länet om riskbruk av alkohol.

STAD samarbetar sedan 2015 med Riddargatan1, Mottagningen för Alkohol och Hälsa. Vi erbjuder en gemensam utbildning i alkoholfakta och den evidensbaserade 15-metoden för att höja alkoholkompetensen inom primärvården. Deltagarna får grundkunskaper och verktyg för att kunna ställa frågor och uppmärksamma patienterna om alkoholvanornas betydelse för hälsan.
Utbildningen är kostnadsfri, omfattar cirka en och en halv timme och ges på plats ute på vård- och hälsocentralerna i Stockholms län.

Kursen innehåller bland annat följande:

  • Alkoholfakta och epidemiologi 
  • Riskbruk – vad innebär begreppet?
  • ​Screening – validerade instrument som kan användas i patientsamtalet 
  • Äldre och alkohol - hur alkohol påverkar den åldrande kroppen
  • 15-metoden - hur man uppmärksammar riskbruk och behandlar beroende i primärvården
  • Erbjudande om fördjupad utbildning och handledning