Primärvård

Sedan mitten av nittiotalet har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med 20 procent. De viktigaste instrumenten för att reglera konsumtionen – pris och tillgänglighet – har försvagats. Sambandet mellan olika sjukdomar och en överkonsumtion (riskbruk) av alkohol är väl dokumenterat. Socialstyrelsen anger att 20 procent av den samlade sjukdomsbördan beror på våra levnadsvanor, alkoholen är en av dem.

Vad kan då primärvården göra? Samstämmig forskning (SBU, Socialstyrelsen, missbruksutredningen) visar att ett kort samtal kombinerat med screening av alkoholvanor ger mycket goda resultat: en av tio som får frågan om sina alkoholvanor förändrar dessa i en positiv riktning!

Studier visar att det kan upplevas som svårt att ta upp frågan om alkohol med patienter. STAD (STockholm förebygger Alkohol och Drogproblem), har i uppdrag från HSN-f (beställarenheten) att sprida kunskap om och utbilda vård- och hälsocentralerna i länet om riskbruk av alkohol.

STAD:s utbildning ”Riskbruk av alkohol” ger primärvården den grund man behöver för att på ett mer aktivt sätt upptäcka och förebygga en riskfylld alkoholkonsumtion. Deltagarna får de grundkunskaper och verktyg som behövs för att ställa frågor och på ett enkelt sätt förmedla kunskapen till patienterna.

Utbildningen är kostnadsfri, omfattar cirka en och en halv timme och ges på plats ute på vård- och hälsocentralerna.

Kursen innehåller bland annat följande:

  • Alkoholfakta och epidemiologi.
  • Alkoholens betydelse i vår kultur. Varför dricker vi alkohol och varför kan det vara så laddat att tacka nej?
  • Riskbruk – vad innebär begreppet? Och kan man dricka hälsosamt?
  • Screening – vilka instrument är validerade och hur kan vi använda dem.
  • Labbprover – vad säger de och hur använder vi dem i samtalet?
  • Farmaka – vad finns och vad fungerar?
  • Äldre och alkohol. Hur påverkar alkohol den åldrande kroppen; interaktioner läkemedel – alkohol. Vad är en riskkonsumtion när man blir äldre?
  • Ungdomar och alkohol – kan man prata alkohol med ungdomar och vad är vinsten med det?
  • Introduktion till motiverande samtal. Vad är ”MI-andan”? Och hur använder vi den i samtalet.

För mer information och anmälan kontakta projektledare Unda Lönnqvist: unda.lonnqvist@sll.se, telefon 070-484 25 82.