Nyheter

Fem skäl att avstå narkotika

Fem skäl att avstå narkotika är ett material som tagits fram inom ramen för SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa. STAD har utifrån sin erfarenhet och evidensbaserade kunskap inom området ANDT-prevention deltagit i arbetet tillsammans med flera andra samhällsaktörer. Materialet är tänkt att komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention och för att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare samt andra yrkesverksamma i kommuner och regioner. Materialet kan även ”skräddarsys” för olika målgrupper. Nedan följer en sammanfattning av de fem skälen att avstå narkotika tillsammans med länkar till materialet.

  1. För din hälsa

En av riskerna med narkotika är att hjärnans belöningssystem kan överstimuleras och förändras.

Narkotika kan bidra till psykisk ohälsa eller förstärka befintlig sådan.

Narkotikaanvändning kan även påverka den fysiska hälsan och då speciellt andningsorganen, hjärtat och hjärnan.

  1. För livets möjligheter

Användning av narkotika kan försvåra livets alla möjligheter såsom relationer, studier, arbetsliv och fritidsintressen.

  1. För Planeten

Användningen av narkotika leder till miljöförstöring.

Odlingar för att producera narkotika bidrar till skövlingar av skog och användning av skadliga bekämpningsmedel.

Även narkotika som produceras inomhus kräver stor energiåtgång.

  1. För dina medmänniskor

Att använda narkotika påverkar hälsan även hos de anhöriga. Barn som växer upp i hem där narkotika förekommer riskerar att fara illa. Våld i nära relationer är ofta kopplat till droger och narkotikaklassade substanser.

Narkotikahandeln påverkar både närsamhället och platser långt bort. Organiserad brottslighet och narkotikapengar korrumperar länder och försvårar bekämpning av fattigdom och barnarbete

  1. För att du är viktig

Att använda narkotika minskar människors produktivitet i arbetslivet och ökar risken för olyckor och sjukfrånvaro. Narkotikaanvändning påverkar ens familj, vänner och arbetskamrater och i förlängningen alla som är beroende av en.

Läs mer om Samhällsmobilisering för narkotikaprevention (Länk till uppdrag psykisk hälsa)

 PowerPoint-presentation (Länk till uppdragpsykiskhalsa.se)